Vacatures

Vr 28 oktober 2022

Cultureel Centrum Elckerlyc is het bruisende, culturele hart van Hilvarenbeek waarin inwoners, verenigingen, gemeenschap, maatschappij, kunst, cultuur, informatie en educatie samenkomen en samenwerken. Stichting Elckerlyc is verantwoordelijk voor het culturele centrum van de gemeente Hilvarenbeek. Na 10 succesvolle jaren richten wij nog steeds onze blik op de toekomst en werken we door aan nieuwe ideeën om uitdagingen aan te pakken. Het bestuur van Stichting Elckerlyc zoekt per 1 december a.s. enthousiaste bestuursleden die hier actief aan bij willen dragen.

De vacante bestuursfuncties zijn ontstaan doordat bestuursleden van het eerste uur volgend jaar aan het einde van hun zittingstermijn komen. Uit het midden van het bestuur zal een nieuwe voorzitter gekozen worden.  

Stichting Elckerlyc kent een bestuur en een aantal medewerkers, waaronder een (interim) algemeen manager. Het bestuur bestaat momenteel uit vijf leden en verantwoordt het door haar gevoerde beleid en beheer aan de gemeente Hilvarenbeek. 
De werkwijze van bestuur en manager komt overeen met een beleidsvormend bestuur (bestuur op afstand), ofwel het bestuur richt zich vooral op strategische en lange(re) termijn doelstellingen, op te behalen resultaten en de financiële aspecten van de exploitatie. De bedrijfsvoering ligt bij de algemeen manager en een groot deel van de bestuurlijke bevoegdheden zijn aan hem gedelegeerd. In een managementstatuut is de verhouding tussen bestuur versus management beschreven en daarin staan de taken en bevoegdheden van de algemeen manager.
 
Naast stichting Elckerlyc staat Elckerlyc Horeca B.V., waarbinnen de horeca-activiteiten van het cultureel centrum plaatsvinden en de horecamedewerkers zijn aangesteld. De algemeen manager van Elckerlyc is statutair directeur van deze B.V. Het bestuur van de stichting Elckerlyc functioneert als enige aandeelhouder en vormt aldus de algemene vergadering van de Horeca B.V. In de statuten van Elckerlyc Horeca B.V. zijn de toegekende rechten, verplichtingen en bevoegdheden van de directie van de B.V. neergelegd. 


Profiel bestuurslid Elckerlyc

We zijn met name geïnteresseerd in kandidaten die: 

 • algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring hebben;
 • interesse hebben in het werkveld van Cultureel Centrum Elckerlyc en sociale, maatschappelijke en culturele aspecten in het algemeen; 
 • over een goed netwerk beschikken in de (omgeving) gemeente Hilvarenbeek; 
 • bereid zijn een ambassadeursrol te vervullen voor Elckerlyc; 
 • voldoende inzicht hebben in taken en rollen tussen bestuur en management; 
 • beschikken over een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand; 
 • de adviserende en toezichthoudende rol in teamverband uit kunnen oefenen; 
 • zich integer, verantwoordelijk en onafhankelijk kunnen opstellen; 
 • voldoende en flexibel beschikbaar zijn om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie; 

Voor de functie van voorzitter is dit profiel uitgebreid met:

 • op een prettige en adequate manier leiding geven aan de bestuursvergaderingen en het bestuur;
 • de stichting vertegenwoordigen en overleggen met officiële instanties i.o.m. de algemeen manager;
 • er op toezien dat beslissingen worden genomen in overeenstemming met de wet, de statuten en het huishoudelijk regelement;
 • zorg dragen voor de jaarlijkse herziening van het beleidsplan.

Het bestuur vergadert ongeveer tien keer per jaar. Daarnaast wordt het bestuur ook uitgenodigd bij (in)formele bijeenkomsten, onder meer bij voorstellingen of themabijeenkomsten.

De zittingstermijn van bestuursleden is maximaal driemaal vier jaar en is vastgelegd in een rooster van aftreden. De functie van voorzitter en bestuurslid is onbezoldigd op een onkostenvergoeding na.

Informatie en procedure 

Voor inhoudelijke informatie over deze vacature en over Cultureel Centrum Elckerlyc kun je contact opnemen met de secretaris van de Stichting Elckerlyc: Marjolein Hoetelmans 06-41311901.

Ben je geïnteresseerd? Stuur je motivatiebrief en curriculum vitae per e-mail naar vacature@elckerlyc.nu o.v.v. Vacature bestuursleden.

© Cultureel Centrum Elckerlyc