Privacyverklaring

Privacy statement

Wanneer u bij Cultureel Centrum Elckerlyc een kaartje koopt voor een voorstelling of film, worden door ons persoonsgegevens verzameld en bewaard in het kaartverkoopsysteem Ticketmatic. Op basis van de toepasselijke privacywetgeving, kwalificeren wij ons als verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de persoonsgegevens die wij van u verwerken.


Wij hechten waarde aan uw recht op privacy en streven ernaar uw persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met de geldende wetgeving op het gebied van gegevensbescherming, en specifiek de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018.

Persoonsgegevens

In het kader van onze diensten verzamelen wij persoonsgegevens van onze klanten, bezoekers van onze websites, ontvangers van onze nieuwsbrieven, sollicitanten, contactpersonen van theaterbureaus en artiesten.

Verwerking van persoonsgegevens

Wij kunnen op verschillende manieren informatie over u verzamelen:

· Direct van u, bijvoorbeeld wanneer u zich aanmeldt voor een nieuwsbrief, een account aanmaakt op in het kaartverkoopsysteem, telefonisch of per e-mail contact met ons opneemt.

· Direct van u wanneer u een van onze websites bezoekt, waaronder informatie die u aan ons verstrekt via contactformulieren op een van onze websites.

· Van derden partijen, bijvoorbeeld van bedrijven waarmee wij samenwerken.

· Op andere wijze, bijvoorbeeld wanneer u een van onze websites bezoekt, via het gebruik van cookies.

Vastleggen van gegevens

Wij verzamelen onder meer identificatie- en contactgegevens van u. Dit doen wij op basis van drie grondslagen, namelijk hetzij 1) het gebruik van uw gegevens omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, hetzij 2) het gebruik van uw gegevens omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of van een derde, en op basis van uw toestemming.

Hieronder hebben wij aangegeven welke gegevens wij van u verzamelen, voor welke doelen wij deze gegevens gebruiken en welke juridische grondslag wij hiervoor hanteren.

1. Betekent dat wij uw gegevens gebruiken omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met u;

2. Betekent dat wij uw gegevens gebruiken omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of van een derde.

Persoonsgegevens:

Doelen en grondslagen:

Uw identificatie en contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres of andere contactgegevens)

  • Klantenadministratie (1)
  • Leveranciersadministratie (1)
  • Administratie en beheer van sollicitaties via de website (2)
  • Om e-tickets te versturen die u heeft besteld (1)
  • Administratie en behandeling van verzoeken om inlichtingen, feedback en klachten (2)
  • Voor debiteuren- en crediteurenadministratie (1)
  • Voor marketingdoeleinden (zoals het versturen van nieuwsbrieven (2)

Uw IP adres en surfgedrag op de website

  • Om onze diensten te verbeteren (2)
  • Uw identificatie en contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres of andere om onze eigendommen, bedrijfsvoering en personeel te beschermen in het kader van een zakelijke transactie voor geschillenbeslechting en het waarborgen van onze positie daarbij het nakomen van wettelijke verplichtingen (2)

Verstrekking aan derden

Wij delen uw persoonsgegevens soms met derden, zoals dienstverleners die wij contracteren (bijvoorbeeld IT dienstverleners, MailChimp voor het verzenden van nieuwsbrieven en Ticketmatic voor de verwerking van entreekaarten).

Wij delen wij uw persoonsgegevens alleen met derde partijen die zijn gevestigd in de Europese Economische Ruimte (EER).

Wij zorgen ervoor dat er, indien van toepassing, passende maatregelen worden genomen wanneer wij uw persoonsgegevens doorgeven aan derde partijen. Wij zullen bijvoorbeeld een verwerkersovereenkomst sluiten waar nodig (waarin beperkingen voor het gebruik van uw persoonsgegevens en verplichtingen met betrekking tot de beveiliging van uw persoonsgegevens worden vastgelegd).

Bewaartermijnen

Uw persoonsgegevens worden niet langer opgeslagen dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld en verwerkt. Alleen indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn, of indien dit nodig is om onze belangen in rechte te verdedigen (bijvoorbeeld in geval van een geschil), zullen wij de persoonsgegevens voor langere perioden bewaren.

Meer informatie over de concrete bewaartermijnen, leest u in onderstaande tabel.

Persoonsgegevens

Bewaartermijn

Gegevens om een account aan te maken op de website voor kaartverkoop, in te schrijven op een nieuwsbrief.

Wettelijke termijn / 7 jaar. Direct na beëindiging.

Website gebruikersdata.

Maximaal 1 jaar.

Gegevens van sollicitanten.

Maximaal 1 jaar na beëindigen van de procedure.

Gegevens van leveranciers.

Maximaal 7 jaar.

Gegevens van verenigingen, organisaties.

Maximaal 7 jaar.

Beveiliging persoonsgegevens

We hebben de nodige administratieve, technische en organisatorische maatregelen getroffen om een veiligheidsniveau te waarborgen dat past bij de specifieke risico’s die we hebben geïdentificeerd. Wij beschermen uw persoonsgegevens tegen vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking van of toegang tot persoonsgegevens die worden verzonden, opgeslagen of anderszins verwerkt.

Verder proberen we ervoor te zorgen dat we uw persoonsgegevens accuraat en up-to-date houden. Wij verzoeken u daarom vriendelijk om ons op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in uw persoonsgegevens (zoals een wijziging van uw contactgegevens).

Rechten omtrent persoonsgegevens

U heeft (onder omstandigheden) het recht:

· Op informatie en inzage van uw gegevens;

· op verbetering van persoonsgegevens;

· op verwijdering van uw persoonsgegevens (‘recht om vergeten te worden);

· op beperking van de verwerking;

· van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;

· uw persoonsgegevens te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare, en machine-leesbare vorm, en om die persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijke (te doen) overdragen.

1. Recht op informatie en recht op inzage van uw gegevens.

U kan ons verzoeken om meer informatie betreffende onze verwerkings-activiteiten en over de gegevens die we over u bijhouden.

2. Recht op verbetering van onjuiste of onvolledige gegevens.

U kan ons verzoeken om onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te verbeteren of te vervolledigen.

3. Recht op verwijdering van uw persoonsgegevens (‘recht om vergeten te worden’)

Op schriftelijk verzoek, zullen wij uw persoonsgegevens wissen:

· Indien ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt; of

· indien de verwerking uitsluitend gebaseerd was op uw toestemming; of

· indien u redelijke gronden heeft om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens; of

· indien de persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt zijn; of

· indien de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

· Bij wijze van uitzondering, kunnen wij weigeren om uw gegevens te wissen (i) om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie te kunnen uitoefenen; (ii) om een wettelijke verplichting na te komen; of (iii) voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

4. Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht om de beperking van de verwerking te verkrijgen indien één van de volgende situaties van toepassing is:

· Gedurende een periode die ons in staat stelt om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren, indien deze betwist wordt; of

· indien u ons hierom verzoekt, in plaats van de verwijdering van de gegevens; of

· indien wij de persoonsgegevens niet meer nodig hebben, maar u heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering; of

· wanneer u bezwaar gemaakt heeft tegen een verwerking die gebaseerd is op onze gerechtvaardigde belangen.

5. Recht van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (kosteloos)

U heeft te allen tijde het recht om omwille van uw specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die gebaseerd is op onze “gerechtvaardigde belangenafweging”. In zulk geval zullen wij deze gegevens niet langer verwerken tenzij er dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking zijn die zwaarder wegen, of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Wanneer persoonsgegevens verwerkt worden voor direct marketing doeleinden, heeft u te allen tijde het recht om hiertegen bezwaar te maken of uw toestemming terug in te trekken. U heeft ook het recht om niet te worden onderworpen aan profiling voor marketingdoeleinden.

6. Recht op overdraagbaarheid van gegevens

In sommige gevallen heeft u het recht om uw persoonsgegevens te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm, en heeft u het recht om die gegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen. Dit recht geldt:

· Indien de verwerking berust op de rechtsgrond van de toestemming of op de noodzakelijkheid voor de uitvoering van een contract; en

· indien de verwerking via geautomatiseerde methodes wordt verricht.

Daarnaast hebt u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

Lees hier meer over onze Cookies

© Cultureel Centrum Elckerlyc